اموال و انبار دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: حمید پارسایی منش

سمت: امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک

شماره تماس: ۳۲۶۲

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حسین زاده

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: ۳۲19