بازنشسته ها

 

کارکنان

اساتید

مجید امیرزاده

موسی احمدرضایی

محمود تاجی

لفته نیسی

محمدکاظم یوسفی

جاسم ظهیری

بهرام بیت سیاح

رسول بریهی

گروه آبیاری و زهکشی:

مهندس حبیب اله قطب

دکتر فریدون کاوه

دکتر حیدرعلی کشکولی

دکتر مجید بهزاد

دکتر زهرا ایزدپناه

دکتر هادی معاضد

گروه سازه های آبی:

مهندس رضا ابن جلال

دکتر محمود بینا

دکتر سید حبیب موسوی جهرمی

گروه هیدرولوژی و منابع آب:

دکتر حسین صدقی

دکتر عبدالکریم بهنیا