برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه امتحانات نیمسال اول 98-97 دانلود (305.6k)

برنامه درسی

برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی نیمسال دوم99-98 دانلود (314.8k)
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیمسال دوم99-98 دانلود (259.3k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی-دکتری تخصصی دانلود (348.8k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی-دکتری تخصصی دانلود (303.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب-دکتری تخصصی دانلود (345.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی-کارشناسی ارشد دانلود (253.1k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی-کارشناسی ارشد دانلود (329.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب-کارشناسی ارشد دانلود (293.8k)
برنامه درسی رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -کارشناسی ارشد دانلود (250.4k)
برنامه درسی رشته مهندسی عمران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب سطحی و زیرزمینی-کارشناسی ارشد دانلود (251.8k)
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب ورودی 1393 و بعد از آن دانلود (452.2k)

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
تقویم نهایی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-97 دانلود (415.1k)