معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی: منا گلابی

مدرک تحصیلی: دکتری آبیاری و زهکشی

مرتبه علمی: استادیار

سال تولد: 1354

دوره معاونت: از سال 1396 تاکنون

شماره داخلی: 3252

دورنگار: 33365670

پست الکترونیکی: mona_golabi@yahoo.com

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی