معرفی مدیر قطب

 

 

مدیر قطب علمی بهسازی و نگهداری شبکه

نام‌ و نام‌خانوادگی: سید