معرفی و تاریخچه مرکز پژوهشی زهکشی

 

 

اکثر اراضی استان خوزستان از مشکلات شوری که منجر به کاهش تولیدات کشاورزی می شود، رنج می­ برند. بنابراین، برای اص