اداره آموزش

 

 

در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آقایان دکتر عبدالرحیم هوشمند، مرحوم دکتر مجید بهزاد، دکتر جواد احدیان، دکتر محمدرضا شریفی، دکتر حیدر زارعی و دکتر امیر سلطانی محمدی از ابتدا تاکنون عهده دار هدایت دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و پسادکتری بوده ­اند. مجموعه معاونت آموزشی با همکاری خانم­ ها فرزانه نبی­ ئی، بیتا کهزادوند، معصومه کردانی و آقای علی بیت سیاح به عنوان کارشناس هدایت می ­گردد.