اداره خدمات عمومی

 

نام و نام خانوادگی: حسن سلامات

سمت: مسئول اداره خدمات عمومی

مدرک تحصیلی: دیپلم علوم انسانی

شماره تماس: 9333

_______________________________________________________________

نیروهای خدمات:

محمدشریفی فرهاد نیسی حلیمه عفراوی

 

_______________________________________________________________

نامه رسان:

رامین اوسیوندیان