اموال و انبار دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: ساناز نوا

سمت: امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس: 9338

 

 

نام و نام خانوادگی: میترا فلاحی

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 9332