اموال و انبار دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: ساناز نوا

سمت: امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس: 9338

پست الکترونیکی: nava.s@scu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی: میترا فلاحی

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس: 9332

پست الکترونیکی: m.falahi@scu.ac.ir