اموال و انبار دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: ساناز نوا

سمت: امین اموال

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

شماره تماس: 3245

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم حسین زاده

سمت: انباردار

مدرک تحصیلی: دیپلم

شماره تماس: ۳۲19