برنامه ی مرکز

 

برنامه پژوهشی این مرکز عبارت است از:

الف) تحقیقات در بخش زهکشی سطحی

 • بررسی ابعاد انهار روباز
 • بررسی شیب­ های مناسب با توجه به بافت خاک
 • شیوه­ ای مدیریتی کنترل و جلوگیری از رشد علف­ های هرز در زهکش­ های سطحی
 • وضعیت پایداری دیواره ­های زهکشی
 • بررسی وضعیت تخلیه آب­های سطحی و محل تخلیه
 • شبیه­ سازی عددی جریان و وضعیت کیفی آن در شبکه­ ای استان
 • راهکارهای مدیریتی زه ­آب­های سطحی
 • بررسی اثر تخلیه زه آب­ ها بر مسائل کیفی رودخانه ­های استان
 • بررسی اثر زهکش ­های حائل در کنترل آب­ های زیرزمینی

ب) تحقیقات در بخش زهکشی زیرزمینی

 • تحقیق در زمینه فاصله، عمق و شیب نصب زهکش­ ها
 • تحقیق در زمینه زهکش­ های مرکب
 • تحقیق در زمینه زهکش­ های پلکانی
 • تحقیق در زمینه ضریب زهکشی
 • تحقیق در زمینه نوسانات سطحی ایستابی و امکان تخلیه زمانی آب
 • تحقیق در زمینه کارآیی فیلترهای مصنوعی
 • تحقیق در زمینه ضخامت فیلترها
 • تحقیق در زمینه نوع مواد فیلترهای مصنوعی                                            
 • تحقیق در زمینه هدایت هیدرولیکی، نفوذپذیری خاک­ ها
 • تحقیق در مورد فیلترهای طبیعی
 • تحقیق در زمینه انواع روش­ های زهکشی
 • تحقیق در زمینه­ های کیفی لوله­ های زهکشی – کلکتورها
 • بررسی حرکت رسوبات به سمت زهکش­ های زیرزمینی
 • بررسی روش­ های شستشو و بازسازی لوله ­های زهکشی
 • بررسی امکان استفاده از زهکش­ های زیرزمینی موقت
 • شبیه­ سازی عددی جریان آب­های زیرزمینی از نظر هیدرولیکی و کیفی

ج) موضوعات کلی زهکشی

 • ارزیابی کیفیت زه­آب­ها
 • امکان استفاده مجدد از زه ­آب­ های زهکشی برای آبیاری
 • اثر زهکش­ های زیرزمینی و سطحی بر روی کیفیت آب های سطحی رودخانه­ ها
 • بررسی اثر شوری خاک و آب­های زیرزمینی بر وضعیت رشد گیاهان
 • بررسی عناصر موجود در زه­ آب­ ها از نظر مسائل کیفی شامل فلزات سنگین، سموم، کودهای شیمیایی و ...
 • ارزیابی راندمان شبکه­ های زهکشی
 • ارزیابی راندمان مصرف کود از طریق اندازه­ گیری­ ها در شبکه­ های زهکشی
 • شبیه­ سازی عددی جریان­ های زیرزمینی و سطحی
 • مدیریت شبکه­ های زهکشی و زه ­آب­ ها
 • بررسی امکان استفاده چند باره از زه ­آب­ های برای گیاهان شور پسند
 • بررسی امکان استفاده از زه­ آب­ ها برای کشت ماهی