تقویم آموزشی و برنامه هفتگی هر نیمسال

تقویم آموزشی و برنامه هفتگی هر نیمسال

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانلود (269.6k)
برنامه دانشجویان کارشناسی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانلود (237.1k)

برنامه درسی

برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی رشته مهندسی عمران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب سطحی و زیرزمینی-کارشناسی ارشد دانلود (244.3k)
برنامه درسی رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -کارشناسی ارشد دانلود (255.0k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی-دکتری تخصصی دانلود (294.5k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش رودخانه و اکوسیستم های آبی -کارشناسی ارشد دانلود (79.8k)
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب ورودی 1399 و بعد از آن دانلود (342.3k)
برنامه درسی رشته مهندسی محیط زیست، گرایش منابع آب ورودی 1401 به بعد دانلود (79.8k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، گرایش هیدروانفورماتیک ورودی 1401 به بعد دانلود (74.4k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، گرایش هواشناسی کشاورزی ورودی 1401 به بعد دانلود (79.4k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی-دکتری تخصصی دانلود (348.8k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب-دکتری تخصصی دانلود (345.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی-کارشناسی ارشد دانلود (253.1k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی-کارشناسی ارشد دانلود (329.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب-کارشناسی ارشد دانلود (293.8k)
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب ورودی 1393 و بعد از آن دانلود (452.2k)

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

اسناد
عنوان توضیح دانلود