تقویم آموزشی

تقویم آموزشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود

برنامه درسی

برنامه درسی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
برنامه درسی رشته مهندسی محیط زیست، گرایش منابع آب ورودی 1401 به بعد دانلود (79.8k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، گرایش هیدروانفورماتیک ورودی 1401 به بعد دانلود (74.4k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب، گرایش هواشناسی کشاورزی ورودی 1401 به بعد دانلود (79.4k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی-دکتری تخصصی دانلود (348.8k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی-دکتری تخصصی دانلود (303.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب-دکتری تخصصی دانلود (345.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی-کارشناسی ارشد دانلود (253.1k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی-کارشناسی ارشد دانلود (329.2k)
برنامه درسی رشته علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب-کارشناسی ارشد دانلود (293.8k)
برنامه درسی رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی -کارشناسی ارشد دانلود (250.4k)
برنامه درسی رشته مهندسی عمران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب سطحی و زیرزمینی-کارشناسی ارشد دانلود (251.8k)
برنامه درسی دانشجویان کارشناسی رشته علوم و مهندسی آب ورودی 1393 و بعد از آن دانلود (452.2k)

برنامه امتحانات

برنامه امتحانات

اسناد
عنوان توضیح دانلود