دبیرخانه

 

نام و نام خانوادگی: میترا فلاحی

سمت: مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره داخلی: 9323

پست الکترونیکی: falahi.m@scu.ac.ir