دبیرخانه

 

نام و نام خانوادگی: میترا فلاحی

سمت: مسئول دبیرخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی صنعتی و سازمانی

شماره مستقیم: ۳۳۳۶۴۰۵۵

شماره داخلی: ۳۲۰۴