دفتر ریاست

 

 

نام و نام خانوادگی: میترا فلاحی

سمت: مسئول دفتر رئیس دانشکده   

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره داخلی: 9332

پست الکترونیکی: m.falahi@scu.ac.ir