دفتر ریاست

 

 

نام و نام خانوادگی: امین خیری    سمت: مسئول دفتر رئیس دانشکده    مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک

شماره مستقیم: ۳۳۳۳۰۶۳۵

شماره داخلی: ۳۲۰۰

دورنگار: ۳۳۳۶۵۶۷۰