رئیس فعلی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 

 

 

نام و نام خانوادگی: مهدی قمشی

مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی آب-سازه های آبی

مرتبه علمی: استاد

سال تولد: 1337

دوره ی ریاست: از سال 1395 تاکنون

شماره داخلی: 9332

پست الکترونیکی: ghomeshi@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی