طرح های تحقیقاتی

طرح های تحقیقاتی مشترک قطب علمی با سازمانهای اجرایی استان

 

ردیف

عنوان پروژه

مجری طرح

دانشکده

تاریخ انعقاد

مدت اجرا

مبلغ قرارداد (ریال)

1

بررسی خصوصیات جریان و الگوی رسوبگذاری در محل تلاقی رودخانه ها

دکتر محمود شفاعی بجستان

مهندسی علوم آب

23/7/84

12 ماه

137/625/000

2

بررسی شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانی

دکتر محمود شفاعی بجستان

مهندسی علوم آب

2/3/85

12 ماه

15/000/000

3

برآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال

دکتر محمود شفاعی بجستان

مهندسی علوم آب

2/3/85

12 ماه

15/000/000

4

مدل سازی عددی و هیدرودینامیکی و کیفی سیستم های رودخانه ای

دکتر کاشفی پور

مهندسی علوم آب

31/3/85

6 ماه

15/000/000

5

تأثیر تغییرات مرفولوژی رودخانه کارون بزرگ بر سیلاب های آن در منطقه عمومی اهواز

دکتر آخوندعلی

مهندسی علوم آب

12/6/85

12 ماه

15/000/000

6

بررسی و ارزیابی انجام فلاشینگ تحت فشار در سدهای مخزنی

دکتر محمود بینا

مهندسی علوم آب

14/6/85

12 ماه

143/750/000

7

ارزیابی رفتار غلیظ جریان در همگرایی و واگرایی ها

دکتر مهدی قمشی

مهندسی علوم آب

14/6/85

12 ماه

80/000/000

8

استفاده از خدمات کارشناسی دکتر عبدعلی ناصری

دکتر عبدعلی ناصری

مهندسی علوم آب

5/7/85

12 ماه

39/750/000

9

بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان و رسوب در آبگیرهای کفی به عنوان گزینه مناسب برای آبگیری نیروگاههای برقابی جریانی

دکتر محمود شفاعی بجستان

مهندسی علوم آب

26/9/85

12 ماه

125/750/000

10

توزیع مکانی آب معادل برف با استفاده از روش های ترکیبی

دکتر علی محمد آخوندعلی

مهندسی علوم آب

3/10/85

12 ماه

74/924/000