فرم ها و آیین نامه های معاونت پژوهشی

فرم های مربوط به اعضاء هیأت علمی

فرم های مربوط به اعضاء هیأت علمی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
فرم هزینه کرد مرحله نهایی پژوهانه-1399 دانلود (18.1k)
فرم هزینه کرد مرحله اول پژوهانه-1399 دانلود (18.1k)
صورت وضعیت پژوهانه سال 1399 دانلود (48.0k)
فرم حق الزحمه پرسنلی برای هزینه کرد پژوهانه دانلود (16.0k)
فرم الف- تالیف یا ترجمه کتاب دانلود (16.9k)
فرم الف دانلود (194.7k)

فرم های مربوط به امور دانشجویان

فرم های مربوط به امور دانشجویان