معاون پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

 

نام و نام خانوادگی: منا گلابی

مدرک تحصیلی: دکتری آبیاری و زهکشی

مرتبه علمی: دانشیار

سال تولد: 1354

دوره معاونت: از سال 1396 تاکنون

شماره داخلی: 9329

پست الکترونیکی: m.golabi@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی