معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر سلطانی محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری آبیاری و زهکشی

مرتبه علمی: دانشیار

سال تولد: 1360

دوره معاونت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون

شماره داخلی: 9326

پست الکترونیکی: a.soltani@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی