معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی فعلی

 

 

نام و نام خانوادگی: امیر سلطانی محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری آبیاری و زهکشی

مرتبه علمی: دانشیار

سال تولد: ۱۳60

دوره معاونت: از سال ۱۳۹۶ تاکنون

شماره داخلی: 3239

دورنگار: ۳۳۳۶۵۶۷۰

پست الکترونیکی: a.soltani@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی