معرفی مدیر قطب

 

 

مدیر قطب علمی بهسازی و نگهداری شبکه

نام‌ و نام‌خانوادگی: سید محمود کاشفی پور

مدرک تحصیلی: دکتری هیدرولیک

مرتبه علمی: استاد

سال تولد: 1339

پست الکترونیکی:  kashefipour@scu.ac.ir

مشاهده اطلاعات در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی

کارشناس پُرتال قطب بهسازی و نگهداری شبکه

 

نام‌ و نام‌خانوادگی: مهسا یزدانی خوزانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

پست الکترونیکی:  yazdani.m@scu.ac.ir

شماره داخلی: 9327