دانشجویان پَسادکتری

وضعیت دانشجویان پسادکتری دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 

دانشجو گروه استاد راهنما وضعیت
کاظم حمادی سازه های آبی دکتر مهدی قمشی دانش آموخته
لاله دیوبند هفشجانی آبیاری و زهکشی دکتر عبدعلی ناصری دانش آموخته
مصطفی مرادزاده آبیاری و زهکشی دکتر سعید برومندنسب در حال تحصیل
عادل دحیماوی هیدرولوژی و منابع آب دکتر علی محمد آخوندعلی دانش آموخته
محسن احمدی آبیاری و زهکشی دکتر سعید برومندنسب در حال تحصیل

 

دانشجویان پژوهش محور

وضعیت دانشجویان پژوهش محور دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 

دانشجو گروه استاد راهنما وضعیت
محمدعلی شایان آبیاری و زهکشی دکتر عبدعلی ناصری و دکتر سعید برومندنسب در حال تحصیل
فرشید اسماعیل زاده فریدنی سازه های آبی دکتر جواد احدیان و دکتر محمود شفاعی بجستان در حال تحصیل
بهنام صادقی سازه های آبی دکتر محمود شفاعی بجستان و دکتر جواد احدیان در حال تحصیل
غلامرضا محمدی سازه های آبی دکتر سید محمود کاشفی پور در حال تحصیل