کارکنان آموزش

 

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تماس تصویر
فرزانه نبی ئی کارشناسی علوم اجتماعی کارشناس آموزشی 3212
بیتا کهزادوند کارشناسی ادبیات فارسی کارشناس تحصیلات تکمیلی (دکتری) 3212
معصومه کردانی کارشناسی الهیات کارشناس تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) 3211
علی بیت سیاح کاردانی کامپیوتر مسئول امور دانشجویی و امتحانات 3213