کارکنان پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: مهسا یزدانی خوزانی

سمت: کارشناس پژوهش، فناوری و ارتباط با جامعه

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم اجتماعی

شماره تلفن: 9327

پست الکترونیکی: yazdani.m@scu.ac.ir