گروه مهندسی محیط زیست

 

با توجه به اهمیت کمیت و کیفیت منابع آب و لزوم مدیریت و برنامه ریزی جامع منابع آب در راستای توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست توجه به پارامترهای کیفی آب و خاک از جایگاه خاصی برخوردار است. از این رو آزمایشگاه کیفیت آب برپایه نیازهای آموزشی و پژوهشی مقاطع مختلف به ویژه تحصیلات تکمیلی در سال 1383 با زیربنایی معادل 26 مترمربع در دانشکده مهندسی علوم آب تأسیس شد. از جمله اهداف آموزشی ایجاد آزمایشگاه کیفیت آب، انجام واحد عملی دروس کیفیت آب و محیط زیست در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می­ باشد. علاوه بر کاربری آموزشی، انجام پژوهش­ های علمی در راستای پایان نامه های‌ کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و طرح های پژوهشی مرتبط نیز در آزمایشگاه کیفیت آب انجام می­ شود. این آزمایشگاه قادر است آماده­ سازی نمونه­ های آب، خاک و گیاه را جهت تعیین پارامترهای کیفی انجام دهد. اندازه­ گیری شرایط محیطی (دما و رطوبت)، اندازه­ گیری کاتیون­ های مختلف نظیر کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم و آنیون­ های مختلف مانند سولفات، کلراید، کربنات، بی­کربنات، هدایت الکتریکی، اسیدیته آب و خاک، کدورت، اکسیژن محلول، اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی، دما، تعیین درصد مواد جامد معلق، محلول، ثابت و فرار، مقدار مواد معلق قابل ته­ نشین شونده، سختی موقت و دایم، قلیاییت کربناتی و کل آب، درصد رطوبت مواد و تعیین ترکیباتی نظیر نیترات، فسفات، آهک خاک.

هم­چنین آزمایش­ های مربوط به طراحی تصفیه­ خانه­ های آب و فاضلاب مانند آزمون جار، قیف ایمهوف و کدورت سنجی در این آزمایشگاه قابل انجام می­ باشد. تعیین درصد جذبی سدیم، باقی­مانده کربنات سدیم و دیگر شاخص­ های کیفی آب و فاضلاب در این آزمایشگاه قابل محاسبه می­ باشد.