برگزاری ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - اهواز - 9 تا 11 اسفند 1401

برگزاری ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - اهواز - 9 تا 11 اسفند 1401


برگزاری ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی - اهواز - 9 تا 11 اسفند 1401