اعضای هیات علمی

عبدعلی ناصری

عبدعلی ناصری

عبدعلی ناصری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33330010-20 داخلی 3238
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسیه اورند ارزیابی روش آبیاری قطره‌ای زیر‌سطحی در بهره‌وری آب و عملکرد کمی و کیفی نیشکر در بازرویی دوم کارشناسی ارشد 1401/07/25
مجید حمودی شبیه سازی انتقال املاح در مزارع نیشکر تحت مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و جویچه‌ای با استفاده از مدل HYDRUS-2D دکتری
مریم عاگونی بررسی تلفات نیترات در اراضی کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان کارشناسی ارشد 1402/07/24
علی علائی تاثیر آبیاری با زهاب مزارع نیشکر بر عملکرد گیاه نیشکر مطالعه موردی در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد 1402/11/30
علیرضا آبشوری بررسی روند رسوبگذاری در حوضچه‌های ترسیب شبکه‌ کانالهای آبیاری کشت و صنعت امام خمینی(ره) کارشناسی ارشد 1386/01/01
علی ارواحی ارزیابی فنی و اقتصادی کاربرد فیلترهای مصنوعی در سیستم زهکشی زیرزمینی و مقایسه آن با فیلترهای متداول شن و ماسه در نخیلات آبادان کارشناسی ارشد 1384/01/01
فاطمه الماسی شبیه سازی حرکت نیترات در خاک تحت تنش آبی و در شرایط مزرعه ای گیاه نیشکر با استفاده از مدل DRAINMOD-N کارشناسی ارشد 1391/12/21
احد بیات کاربرد بهینه سازی برای تعیین هدایت هیدرولیکی و تخلخل موثر خاک ماسه ای اشباع توسط مدل فیزیکی کارشناسی ارشد 1390/07/18
مینا برنجی بررسی تاثیر استفاده از خاکپوش بر بهره وری آب ذرت و دینامیک نمک در خاک تحت شرایط کم آبیاری و شبیه سازی آن با مدل AquaCrop کارشناسی ارشد
اعظم بزاز بررسی عملکرد زهکش و فیلتر هیدرولوئیس و مقایسه عملکرد آن با فیلتر مصنوعی pp 450 در مدل فیزیکی تانک خاک و شن برای خاک های ناپایدار . کارشناسی ارشد 1398/06/27
احمد بهمیی ارزیابی کارایی سامانه های آبیاری بارانی و سطحی در خاک ریز بافت تحت کشت ذرت تابستانه در اهواز کارشناسی ارشد 1397/12/06
مصطفی پناهی بررسی تاثیر شوری آب زیرزمینی و آب آبیاری برروی شوری آب خروجی از زهکشها کارشناسی ارشد 1389/07/13
ساره پورموسوی ارزیابی عملکرد مدل endrain در طراحی زهکشهای زیر زمینی (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران) کارشناسی ارشد 1390/11/24
محسن پولادگر ارزیابی گرفتگی پوشش های مصنوعی زهکش های زیرزمینی (مطالعه موردی : جنوب خوزستان) کارشناسی ارشد 1391/12/21
رسول ترکمان سهرابی ارزیابی راندمان‌های آبیاری و تعیین بهره ‌وری آب ذرت در دو شیوه مدیریت آبیاری جویچه‌ای با دبی پیوسته وکاهش دبی کارشناسی ارشد 1394/06/22
پروانه تیشه زن بررسی تغییرات شوری ناحیه ریشه تحت شرایط سطح ایستابی شور کم عمق و کاربرد خاک پوش(مالچ) در مرحله گیرایی نهال کشت بافتی خرما دکتری 1390/08/23
مایده تمیمی مطالعه آزمایشگاهی بررسی خطر گرفتگی شیمیایی فیلترهای مصنوعی حاصل از رسوب گذاری کربنات کلسیم در زهکش های کشاورزی (مطالعه موردی : منطقه رامهرمز ) کارشناسی ارشد 1395/06/27
جلیلی شاه منصوری-مریم تاثیر آبشویی با زه آب بشکل متناوب و مداوم بر خروج نمک از نیمرخ خاک دست خورده کارشناسی ارشد 1393/11/05
مولود حیدری نیا بررسی امکان کاربرد مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری ذرت در شمال خوزستان کارشناسی ارشد 1389/10/28
علی حسین زاده بررسی خصوصیات کیفی زه‌آب در آبیاری سریالی جهت استفاده مجدد به عنوان آب آبیاری کارشناسی ارشد 1395/06/31
حسین حمیدی اثر سطوح مختلف آبیاری و سوپر جاذب روی عملکرد و اجزای عملکرد و بهره وری آب در گیاه آلوئه ورا در اقلیم خشک (مطالعه موردی منطقه امیدیه) دکتری 1401/07/30
سعید حمزه ارائه مدل های مناسب بین مقادیر مختلف شوری، سطح آب زیرزمینی و خصوصیات طیفی گیاه نیشکر با استفاده از اطلاعات میدانی، تصاویر ماهوارهای و GIS دکتری 1392/02/16
سعید حمزه بررسی عملکرد هیدرولیکی و نوسانات سطح ایستابی در زه‌کش‌های پلکانی کارشناسی ارشد 1387/01/01
نوید خرمیان مقایسه آزمایشگاهی گرفتگی سه نوع پوشش مصنوعی ساخت داخل بر اثر نصب در خاک های رسی-آهکی(مطالعه ی موردی: دشت رامهرمز) کارشناسی ارشد 1395/06/27
لاله دیوبندهفشجانی بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و بیوچار باگاس نیشکر بر جلوگیری از آبشویی نیترات در خاک. دکتری 1395/04/15
مهشید رفیعی ارزیابی کارایی سامانه های آبیاری قطره ای نواری و سطحی در خاک ریز بافت تحت کشت ذرت تابستانه در اهواز کارشناسی ارشد
جواد رمضانی مقدم مطالعه لایسیمتری اثر توأمان کم آبیاری و کنترل سطح ایستابی در گیاه ذرت بر پایش نیترات خروجی زه آب دکتری 1393/11/06
محمدرضا سلیمانی شیری مکانیابی اراضی مستعد جهت اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و سطحی با استفاده ازGIS (مطالعه موردی : دشت داراب فارس) کارشناسی ارشد 1391/12/21
فاطمه شایان بررسی تغییرات زمانی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع در اراضی تحت کشت گندم با استفاده از دستگاه نفوذسنج دیسک (مطالعه موردی اراضی دانشگاه شهید چمران اهواز) کارشناسی ارشد 1392/11/14
محمد علی شایان بررسی تأثیر شیب، دبی ورودی، طول جویچه و اثر متقابل آنها بر راندمان کاربرد آب، یکنواختی توزیع آب و اجزاء عملکرد نیشکر (مطالعه موردی: شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان) دکتری
امید شیخ اسماعیلی مدل سازی انتقال آب و نیتروژن در خاک های مختلف تحت کودآبیاری قطره ای دکتری 1394/12/24
مجید شریفی پور بررسی اثر کیفیت، روش کاربرد و نحوه اختلاط آب آبیاری و زهاب بر آبشویی نمک ها از نیمرخ خاکهای سنگین دکتری 1393/06/24
علی شینی دشتگل اثر فواصل و اعماق مختلف کارگذاری قطره چکان های تنظیم کننده فشار درآبیاری قطره ای زیرسطحی بر روی توزیع رطوبت، بهره وری آب و عملکرد کمی و کیفی نیشکر در شرایط اقلیمی جنوب خوزستان دکتری 1399/07/30
عاطفه صیادی شهرکی شبیه سازی بارهیدرولیکی و شوری آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ذرات(مطالعه موردی: کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی). کارشناسی ارشد 1395/06/28
صادقی-سارا بررسی اثر جریان اشباع، غیر اشباع و متناوب بر آبشویی نمک از نیمرخ خاک سنگین در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1393/06/26
ستاره صحراگرد ارزیابی دو مدل سنجش از دور (سبس و سبال) جهت تعیین تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل2 (مطالعه موردی: اراضی کشت و صنعت نیشکر میرزاکوچک خان) کارشناسی ارشد 1398/04/25
مصطفی صداقت پور پایش خاک و بهروری مصرف آب در سیستمهای آبیاری بارانی و سطحی برای کشت گندم در خاک با بافت سنگین، مستعد به شوری و قلیایی در اراضی جنوب خوزستان کارشناسی ارشد 1398/06/31
مه سیما صداقت نژاد برآورد هدایت هیدرولیکی با استفاده از زمین آمار و تاثیر آن بر فاصله زهکشها (مطالعه موردی نخیلات جنوب آبادان) کارشناسی ارشد 1391/07/24
مینا طیبی ارزیابی دو مدل سنجش از دور (سبال و متریک) جهت برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره ی سنتینل2 (مطالعه موردی: اراضی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی) کارشناسی ارشد 1398/04/25
جوانشیر عزیزی مبصر ارزیابی فنی فیلترهای مصنوعی و مقایسه آن با پوشش‌های شن و ماسه‌ای متداول در لوله‌های زهکش زیرزمینی واقع در نخیلات آبادان کارشناسی ارشد 1385/01/01
حسین عزیزنسب مطالعه لایسی متری تاثیر شوری و بالا بودن سطح ایستابی بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل موثر کارشناسی ارشد 1391/10/04
مجید علی حوری بررسی اثرات توأم کم آبیاری و شوری آب آبیاری بر تبخیر- تعرق و رشد رویشی نهال خرمای رقم برحی با استفاده از خاک‌پوش در استان خوزستان دکتری 1394/06/25
زینب غلامی حذف نیکل از محلول های آبی با استفاده نانو ذرات باگاس کارشناسی ارشد 1391/04/04
حسن فروغی ورنوسفادرانی بررسی الگوهای پیش بینی رطوبت خاک در مزارع نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ارایه الگوی بهینه دکتری 1398/04/03
محبوبه قاسمی زانیانی شبیه سازی دینامیک نیترات با استفاده ازرویکرد پویایی سیستم و مدل DSSAT تحت مدیریت های مختلف آبیاری و زهکشی و سناریوهای اقلیمی در اراضی تحت کشت نیشکر دکتری 1397/12/08
ابوطالب قانع ارزیابی یک مدل فیزیکی (جعبه شن-خاک) جهت مطالعه عملکرد فیلترهای مصنوعی در سیستم زهکشی زیرزمینی کارشناسی ارشد 1386/01/01
حمیده قیطاسی ارزیابی مدل AquaCrop در برنامه ریزی آبیاری سطحی و تحت فشار گیاه گندم در خاک های سنگین بافت(مطالعه موردی اراضی جنوب خوزستان). کارشناسی ارشد 1398/11/29
مهشید قنبریان علویجه ارزیابی تداخل آب آبیاری و زیرزمینی و تأثیر آن روی شوری آب خروجی از زهکشها با استفاده از نرم افزار DRAINMOD.6 کارشناسی ارشد 1390/10/21
مریم کاظمی زاده مدیریت آب و نیتروژن در کشت ذرت با ترکیب مدل گیاهی DSSAT و روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) دکتری 1399/04/02
غلامحسین کریمی بررسی میزان مشارکت آب زیر زمینی با شوری‌های مختلف در تأمین نیاز آبی و عملکرد گیاه ذرت دکتری 1390/11/12
شیلا کوتی تعیین بهره وری مصرف آب گیاه نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) کارشناسی ارشد 1396/10/11
شکوفه گلستانی ارزیابی عملکرد سیستم زهکشی زیرزمینی با فیلتر معدنی در اعماق مختلف در مزرعه تحت آبشویی(مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) کارشناسی ارشد 1392/11/28
پرنیان مجیدی چهارمحالی ارزیابی فنی زهکش های زیر زمینی با فیلتر های مصنوعی و شن و ماسه در مزرعه تحت آبشویی(مطالعه موردی کشت و صنعت سلمان فارسی) کارشناسی ارشد 1392/11/30
آرش محجوبی بررسی اثرات زهکشی کنترل شده بر روی شوری خاک ، مدیریت آبیاری و عملکرد نیشکر در کشت و صنعت امام خمینی دکتری 1391/08/22
زهره محرابی کاربرد تخصیص بهینه آب در ارائه الگوی کشت اقتصادی با استفاده از الگوریتم مجموع ذرات (مطالعه موردی : دشت لیشتر) کارشناسی ارشد 1394/06/23
سروش محرابیان اثر عمق نصب لوله های آبده و زئولیت بر حرکت رطوبت و نیتروژن در خاک و عملکرد ذرت در شرایط آبیاری قطره ای زیر سطحی و شبیه سازی آن با مدل SALTMED دکتری 1399/07/21
جمال محمدی معله زاده بررسی کارایی مدل AquaCrop در تعیین زمان آبیاری گیاه نیشکر و مقایسه با شاخص تنش آبی گیاه، رطوبت خاک و رطوبت غلاف برگ (مطالعه موردی: اراضی کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی) کارشناسی ارشد
روح اله مختاران مطالعه دینامیک فصل مشترک آب شور- شیرین تحت آبیاری در مزارع کشت نیشکر دکتری 1393/06/24
سیده زهرا میری بررسی اثر سطوح مختلف ترکیب بیوچار و هیدروچار باگاس نیشکر بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک لومی کارشناسی ارشد 1400/07/19
سیدمرتضی مرادیان وفایی بررسی شاخص ردپای آب سبز و آبی گیاه نیشکر تحت مدیریت های مختلف با استفاده از مدل آکواکراپ (مطالعه موردی: کشت و صنعت سلمان فارسی) دکتری 1400/11/24
رضا مزارعی اندازه گیری و شبیه سازی مصرف آب آبیاری جویچه ای در اراضی تحت کشت نیشکر با استفاده از نرم‌افزار 4.1.3 winSRFR (مطالعه موردی: مزارع نیشکر شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی) کارشناسی ارشد 1396/04/26
مقیمی-نیلوفر بررسی عملکرد باگاس نیشکر در کاهش نیترات خروجی از زهاب زهکش های زیرزمینی کارشناسی ارشد 1393/06/29
سیدمحمدسعید موسوی بررسی اثر تکنیک های مختلف کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ، شاخص بهره وری آب (WP) و شاخص کارایی مصرف آب (WUE) و تعیین شاخص تنش آبی (CWSI) در شرایط آب و هوای خوزستان دکتری 1402/07/19
زهرا ناصری مطالعه تغییرات اقلیمی حاصل از احداث شبکه های آبیاری و زهکشی و گسترش کشت نیشکر در جنوب اهواز کارشناسی ارشد 1391/07/10
کبری نامداریان براوردآب مصرفی گیاه نخود با استفاده از لایسیمتر در منطقه خرم آباد کارشناسی ارشد 1392/11/30
کبری نامداریان مطالعه اثر بقایای گیاهی باقی‌مانده از برداشت نیشکر روی توزیع رطوبت، شوری و نیترات تحت مدیریت آبیاری قطره‌ای زیرسطحی و شبیه‌سازی آن با مدل‌ AquaCrop دکتری 1399/07/28
اناهیتا هادی قنوات بررسی تاثیرآبیاری با زه آب نیشکر برروی خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک کارشناسی ارشد 1394/11/07
میلاد هاشمی بررسی اثر استفاده از سامانه تالاب های مصنوعی زیرسطحی ترکیبی (هیبریدی) در حذف فسفات، نیترات و املاح از زهاب کشاورزی دکتری 1400/11/30
هاشمی-میلاد بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی مزارع کشت و صنعت سلمان فارسی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب کارشناسی ارشد 1393/06/26
ویسی -شادمان تشخیص تنش آبی گیاه نیشکر با استفاده از اطلاعات میدانی و تصاویر ماهواره‌ای بمنظور برنامه‌ریزی آبیاری دکتری 1396/04/14
شماره تماس: 061-33330010-20 داخلی 3238
پست الکترونیکی: