اعضای هیات علمی

امیر سلطانی محمدی

امیر سلطانی محمدی

امیر سلطانی محمدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 3330010-19 (3239)
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امین ابراهیمی بررسی تغییرات زمانی نفوذ و ضریب زبری در مزارع نیشکر کارشناسی ارشد
حمداله ابراهیمی بررسی عملکردوبهره وری مصرف آب گوجه فرنگی در شرایط کم آبیاری واستفاده از نانوذرات سیلیکا کارشناسی ارشد 1399/12/11
اسما استاد آسیایی بررسی اثر بیوچار باگاس نیشکر و گیاه کنوکارپوس بر کاهش آبشویی علف کش آترازین در خاک کارشناسی ارشد 1399/11/13
عصمت الهی کیا ارزیابی مدل های جذب آب در شرایط تنش آبی برای گیاه کاهو کارشناسی ارشد
رضا بخشوده تصفیه شیرابه پسماندهای جامد شهر اصفهان در تالاب های مصنوعی با استفاده ازگیاه وتیور کارشناسی ارشد 1392/11/30
فاطمه برادران بررسی کارایی مدل SIMETAW در شبیه سازی تبخیر تعرق پتانسیل در شرایط موجود و سناریوهای محتمل تغییر اقلیم کارشناسی ارشد 1395/06/28
شیما تبوزاده ارزیابی و مقایسه روش های مختلف تعیین پارامترهای نفوذ در آبیاری جویچه ای کارشناسی ارشد
ستار جلیلیان تعیین شاخص تنش آبی گیاه ذرت دانه ای و رابطه آن با رطوبت خاک و عملکرد محصول در شرایط اقلیمی اهواز کارشناسی ارشد 1398/06/27
یزدان خدارحمی بررسی اثر بیوچار و هیدروچار باگاس نیشکر، زئولیت و سوپرجاذب بر کاهش آبشویی نیترات خاک لومی. کارشناسی ارشد 1397/10/24
الهه ذرتی پور ارزیابی توابع کاهش جذب آب کاهو و بازار پسندی آن در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی کارشناسی ارشد 1397/10/24
نرگس شاکر بررسی تأثیر جاذب نانو غلاف ذرت بر حذف کادمیوم از محیط‌های آبی کارشناسی ارشد 1397/12/07
آرش شیرمحمدی ارزیابی مدل های جذب آب ذرت دانه ای در شرایط تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1398/06/27
معصومه طالبی بررسی اثر بیوچار باگاس نیشکر روی تغییرات ابعاد پیاز رطوبتی، توزیع رطوبت و شوری خاک در آبیاری قطره ای-نواری کارشناسی ارشد
هانیه طاهری ارزیابی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و کارایی مصرف آب در کاهو کارشناسی ارشد 1396/06/27
سمانه عبداللهی نیسیانی بررسی تأثیر جاذب برگ درخت کاج بر حذف مس از محیط‌های آبی کارشناسی ارشد 1395/06/28
اذرخش عزیزی بررسی اثر کاربرد باگاس و بیوچار آن و کود کندرها بر میزان آبشویی نیترات در خاک تحت کشت ذرت دکتری
محمد مریدسادات بررسی اثر بیوچار کنوکارپوس بر عملکرد و اجزای عملکرد سورگوم علوفه ای در شرایط محدودیت کمی و کیفی آب دکتری
اکبر مهری ارزیابی کم آبیاری در رژیم های مختلف آبیاری جویچه ای (روش معمول، موجی و یک درمیان): مطالعه میدانی و شبیه سازی دکتری
شماره تماس: 3330010-19 (3239)
پست الکترونیکی: