اعضای هیات علمی

سعید برومندنسب

سعید برومندنسب

سعید برومندنسب    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 061-33364055
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فاطمه بختیاری بهره وری آب و ارزیابی خصوصیات کمی ذرت تحت تاثیر مدیریت ها و مقادیر مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1400/07/21
محمد شکیبانیا اثر عمق و فاصله گذاری زهکشهای زیرزمینی بر تجمع نمک در منطقه ریشه و شبیه سازی با مدل Hydrus-2D ( مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی گمبوعه استان خوزستان) دکتری
سیدحسین موسوی بررسی اثر کاربرد مالچ آلی بر عملکرد و بهره وری آب گیاه ذرت علوفه ای تحت تنش آبی با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای نواری در خرم آباد کارشناسی ارشد 1402/06/28
محمد والی پور بررسی عملکرد کاهو و بیلان نیترات تحت سطوح مختلف آبیاری و بیوچار بستر قارچ در اقلیم اهواز دکتری 1402/11/30
محسن احمدی بهینه‌سازی پارامترهای دبی و زمان قطع جریان در آبیاری جویچه‌ای با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات دکتری 1399/07/21
آرش آذری ارزیابی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌أی (T-Tape) در مرکز تحقیقات صفی‌آباد کارشناسی ارشد 1384/01/01
احسان اسماعیلی ارزیابی اثر دبی های مختلف بر پیاز رطوبتی سیستم آبیاری قطره ای- نواری (T-Tape) در اراضی شیبدار کارشناسی ارشد 1394/04/14
فریده انصاری سامانی بررسی تاثیر کود آبیاری بر گرفتگی چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای کارشناسی ارشد 1391/04/04
مهران بادبزن چی بررسی تاثیر کم آبیاری در سیستم آبیاری قطره‌ای بر کارآیی مصرف آب در زراعت چغندرقند کارشناسی ارشد 1386/01/01
مصطفی باروت زاده بررسی امکان زراعت سیب زمینی در تپه های ماسه ای با استفاده از آبیاری قطره ای و پاششی کارشناسی ارشد 1378/01/01
علی جان بافکار بهینه سازی میزان آب مصرفی در کشت های غالب (گندم- جو- کلزا- ذرت) با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد گیاهی (WOFOST, CGMS) در منطقه ماهیدشت- کوزران استان کرمانشاه دکتری 1391/03/01
عادل باوی بررسی و ارائه روشهای نوین راندمان های آبیاری جویچه‌ای با توجه به تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات نفوذ‌پذیری خاک برای گیاه نیشکر دکتری 1392/02/16
رضا برادران بررسی اثر عملیات تهیه زمین بر روی تغییر ضرایب هیدرودینامیک خاک در آبیاری جویچه ای کارشناسی ارشد 1389/03/23
شیوا بیرگانی شبیه سازی توزیع رطوبت و شوری در خاک تحت کشت ذرت با استفاده از مدل SWAP در شرایط اقلیمی اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/24
علی بناوند بررسی عملکرد گندم در دو روش آبیاری بارانی و کرتی کارشناسی ارشد 1379/01/01
مهدی بهرامی تثبیت و انتقال کادمیم در حضور نانوذرات آهن در آب و خاک آلوده دکتری 1391/04/17
رسول پذیرش قهفرخی ارزیابی نرم افزار SIRMOD در شبیه سازی آبیاری جویچه ای تحت کشت ذرت (مطالعه موردی: منطقه شاه نشین هرچگان) کارشناسی ارشد 1392/11/30
ایوب پیرانی بررسی تاثیر پخش سیلاب در روند نفوذپذیری سطحی در آبخوان دهلران کارشناسی ارشد 1381/01/01
ارش پردال بررسی یکنواختی توزیع آب و تلفات تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک ژاله 5 کارشناسی ارشد 1384/01/01
وحیدرضا پیروزفر برنامه ‏ریزی آبیاری کنجد در شرایط تنش شوری با استفاده از روش‏های سنجش از دور زمینی دکتری
یوسف پوررضا تعیین رطوبت خاک به روش مثلثی در فصل برداشت نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی اراضی نیشکر کشت و صنعت سلمان فارسی) کارشناسی ارشد 1396/10/11
عباسعلی پورمحسنی بررسی وضعیت و عملکرد آبیاری بارانی در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1377/01/01
مهدی تابعی شبیه سازی انتقال آب واملاح درخاک تحت آبیاری قطره ای با آب شوربااستفاده از مدلSWAP کارشناسی ارشد 1392/07/29
امین ثنایی ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی اجرا شده در شهرستان‌های بردسیر،راین و جوپار استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/11/14
محمدهادی جرعه نوش بکارگیری روش سنجش از دور در صحت سنجی مدل AquaCrop برای گیاه گندم در مناطق جنوب ایران دکتری 1398/10/08
سعید جلیلی ارزیابی مدل‌های آبیاری سطحی در آبیاری نواری مزرعه یونجه واقع در همدان کارشناسی ارشد 1385/01/01
حمیدرضا حجاری جوشقانی تهیه مدل کامپیوتری طراحی سیستم‌های آبیاری بارانی کارشناسی ارشد 1376/01/01
حیدری نیا-مولود بررسی تأثیر مدیریت های مختلف زراعی بر بهره وری آب و دینامیک نمک در خاک تحت شرایط آبیاری با آب شور و شبیه سازی آن با مدل AquaCrop (مطالعه موردی ذرت) دکتری 1395/06/23
سیف اله حقیقی مقایسه یکنواختی توزیع سیستم های آبفشان دوار و آبفشان خطی در شرایط مختلف باد کارشناسی ارشد 1378/01/01
بیژن حقیقتی بروجنی تأثیر مدیریت های مختلف کم آبیاری بر کارایی مصرف آب سیب زمینی در دو روش جویچه ای و قطره ای نواری دکتری 1394/08/04
فرزاد حق نظری بررسی تاثیر فرصت نفوذ، نفوذپایه و محیط خیس شده در آبیاری جویچه ای کارشناسی ارشد 1391/04/13
زینب حمید ارزیابی پارامترهای موثر در میزان استحصال آب در گلخانه به روش آبیاری تقطیری کارشناسی ارشد 1399/07/29
نگار خالوندی بررسی تاثیر شوری آب آبیاری بر کارایی نرم افزار Saltmed در شبیه سازی توزیع شوری و رطوبت خاک منطقه توسعه ریشه گیاه ذرت کارشناسی ارشد 1394/06/25
کبری خیری شلمزاری ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) برای سیب‌زمینی تحت رژیم‌های متفاوت آبیاری در سیستم‌های آبیاری قطره‌ای سطحی و زیر سطحی دکتری 1398/11/28
کبری خیری شلمزاری اثر سطوح مختلف سوپرجاذبA300 بر روی برخی خصوصیات فیزیکی خاک کارشناسی ارشد 1391/04/04
محمد خرمیان شبیه سازی اثر مقادیر آب و نیتروژن بر حرکت نیترات در خاک و عملکرد ذرت دانه ای در دو روش خاکورزی دکتری
افراسیاب خوشاب طراحی آبیاری نواری به کمک مدل هیدرولوژیکی ماسکینگام کارشناسی ارشد 1379/01/01
صائب خوش نواز کومله بررسی میدانی اثر تالاب ساختگی با جریان سطحی در حذف آلودگی از فاضلاب صنایع جانبی نیشکر با استفاده از گیاه وتیور(مطالعه موردی:شرکت کشت و صنعت کارون) دکتری 1394/04/01
مهدی دلقندی بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر محصول گندم و ارائه راهکارهای سازگاری با آن با در نظر گرفتن عدم قطعیت های مدل های AOGCM و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای (مطالعه موردی: جنوب خوزستان). دکتری 1391/06/27
دوست محمدی-محمدمهدی ارزیابی کارآیی ارابه طراحی شده بر روی سامانه آبیاری ارابه ای (قرقره‌ای) و مقایسه آن با سامانه موجود در مزرعه عصمتیه قم کارشناسی ارشد 1393/04/02
حسین رحمتی بهره‌برداری بهینه از آب آبیاری با در نظرگرفتن مسئله شوری در شبکه آبیاری و زهکشی گتوند – عقیلی دکتری 1398/04/18
عباس رضایی بررسی تأثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب گیاه ذرت دکتری 1391/03/09
محسن روشنی بررسی روند خشکسالی های واقع شده دراستان کرمانشاه با استفاده از سنجش از دور( دوره آماری 2000-2009) کارشناسی ارشد 1390/04/15
مهری سعیدی نیا بررسی اثر شوری آب آبیاری بر عملکرد ذرت با استفاده از شاخص CWSI و شبیه سازی آن با مدل AquaCrop ، تحت شرایط تغییر اقلیم ( مطالعه موردی: منطقه اهواز) دکتری 1394/04/13
امید شیخ اسماعیلی بررسی یکنواختی توزیع آب و تلفات تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک A-D-5 کارشناسی ارشد 1382/01/01
شکوهی فر-مرضیه بررسی اثر توأمان کاربرد سطوح مختلف سوپرجاذب و شوری آب آبیاری بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1393/06/29
معصومه شمس بیرانوند بررسی تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر عملکرد گیاه سویا و اجزاء عملکرد آن کارشناسی ارشد 1391/07/10
عاطفه صیادی شهرکی بهینه سازی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی (مطالعه موردی : اراضی کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی) دکتری 1400/03/24
احسان صالحی بررسی تاثیر مدیریت آبیاری با آب های شور- سدیمی و شیرین به صورت تلفیقی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک کارشناسی ارشد 1394/06/24
ناصر صفائی بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و الگوی کاشت برعملکرد ذرت سینگل کراس640 کارشناسی ارشد
محمدجعفر صفربیگی توسعه مدل پویای محاسبه راندمان آبیاری و تحلیل راهکارهای موثر بر آن در مقیاس کلان (مطالعه موردی: دشت مهران) کارشناسی ارشد
سعید طاهری قناد استفاده از درجه حرارت پوشش سبز گیاه جهت برنامه‌ریزی آبیاری ذرت بهاره در شرایط شمال خوزستان کارشناسی ارشد 1382/01/01
سیده رویا عقیلی تخمین تبخیر از تشت بااستفاده از سیستم استنتاج فازی و برمبنای خوشه¬بندی c-mean کارشناسی ارشد 1389/06/29
مصطفی یعقوب زاده شبیه سازی تبخیر و تعرق و رطوبت خاک برای ارزیابی خشکسالی کشاورزی برای دوره های پایه و آتی به کمک تکنیک سنجش از دور دکتری 1394/04/10
مسعود عیوضی حسن ابادی ارزیابی شاخص‌های یکنواختی توزیع آب و تعیین مناسبترین آرایش در سامانه آبیاری بارانی با دو خط آبپاش موازی کارشناسی ارشد 1392/07/01
نعمت اله فروردین ارزیابی مدلهای آبیاری جویچه‌ای (انتهاباز) کارشناسی ارشد 1381/01/01
ناصر فکوری منزه بررسی الگوی توزیع شوری خاک در سامانه های آبیاری سطحی و بارانی تحت تیمارهای مختلف شوری آب و شبیه سازی آن با استفاده از نرم افزار Hydrus-1D کارشناسی ارشد 1392/11/14
لیلا قاسمی ارزیابی روش‌های آبیاری چگالشی و تقطیری در بسترهای شن، باگاس و پرلایت در گلخانه‌های کوچک در اهواز دکتری 1398/06/26
کریم قربانی ارزیابی و تعیین فرسایش خاک با استفاده از روش سنجش از دور و GIS در مدل‌های Mpesiac و EPM کارشناسی ارشد 1381/01/01
مریم قربانی بررسی عملکرد پارامترهای موثر در تالاب مصنوعی با جریان افقی زیر سطحی و استفاده از بیوچار جهت کاهش نیترات از زهاب شبیه سازی شده. دکتری 1401/07/27
قربانی-مریم برنامه ریزی آبیاری ذرت با استفاده از روش های کنترل رطوبت خاک، اندازه گیری دمای پوشش گیاهی و تشت تبخیر در شرایط اقلیمی اهواز کارشناسی ارشد 1393/03/24
مصطفی قهرمان نژادقراغیلی مقایسه ضرایب معادله نفوذ USDA -NRCS اصلاح شده با روش موازنه ی حجم )مطالعه ی موردی مزارع شرکت توسعه ی نیشکر) کارشناسی ارشد 1391/04/13
سمانه کاظمی ارزیابی فنی سیستم های آبیاری تحت فشار (سیستم کلاسیک ثابت-آبپاش متحرک)در شهرستان اقلید، فارس کارشناسی ارشد 1395/06/29
زینب کرامتی زاده بررسی اثرتوأمان کاربردسطوح مختلف سوپرجاذب وشوری آب آبیاری برخصوصیات فیزیکی خاک کارشناسی ارشد 1396/11/02
مهدی کرمی برسی پتانسیل آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت زیدون با استفاده از مدل DRSTIC و GIS و با تاکید بر در اختیار داشتن وتوجه دقیق به پارامترهای ورودی به مدل در یک محدوده معین وتوجه به تغییرات موجود در آبخوان آبخوان‌های عمقی و سطحی در سراسر دشت کارشناسی ارشد 1386/01/01
زینب کلاکج بررسی تغییرات دبی نوارهای آبیاری قطره ای Tape تحت شرایط استفاده از آب های شور و مدیریت های مختلف آبیاری کارشناسی ارشد 1392/07/29
عباس گزین ارزیابی نفوذپذیری خاک در روش آبیاری نواری و روش استوانه های دوگانه و اصلاح ضرایب معادله نفوذ در روش استوانة دوگانه کارشناسی ارشد 1377/01/01
فاطمه گنجی بررسی تاثیر کود آبیاری بر گرفتگی چند نوع قطره چکان در سیستم آبیاری قطره ای کارشناسی ارشد
رضا گنجی زاده ارزیابی مقدار تبخیر وتعرق با استفاده از سنجش از دور و مقایسه آن با روش تجربی (مطالعه موردی:دشت بیرجند) کارشناسی ارشد 1392/07/22
رضا لاله زاری تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی به الگوی کشت دشت باغملک با الگوریتم برنامه ریزی چندهدفه مبتنی بر رتبه بندی نامغلوب دکتری 1394/02/30
محمود متولی بررسی اثر تنش رطوبتی در مراحل گلدهی و پر شدن دانه بر عملکرد ذرت بهاره کارشناسی ارشد 1390/04/15
یزدان محمدی برسی اثر مقادیر مختلف مصرف آب و آرایش کاشت بر عملکرد ذرت دانه ای رقم SC500 در جنوب خوزستان کارشناسی ارشد 1390/07/04
فریبرز محمدی بررسی تاثیر شرایط جت مستغرق در رقیق سازی و دفع پساب و زهاب در منابع پذیرنده با استفاده از مدل فیزیکی دکتری 1391/10/25
هادی محمدی برنامه ریزی آبیاری ذرت بهاره تحت آبیاری قطره ای با استفاده از دماسنج مادون قرمز در شرایط اقلیمی اهواز کارشناسی ارشد 1392/07/22
زینب میخک بیرانوند بررسی نقش گیاهان (سالیکورنیا، لویی و سازو)، بسترها و پارامترهای هیدرولیکی جریان در حذف آلاینده ها از محلول‌های آبی در تالاب‌های مصنوعی زیرسطحی دکتری 1398/06/26
زینب میخک بیرانوند ارزیابی فنی سیستم های آبیاری تحت فشار در شهرستان خرم آباد کارشناسی ارشد 1392/09/20
غلامعلی معلانی پور بررسی اثرات رطوبت اولیه خاک برمقادیر رواناب رسوب کارشناسی ارشد 1381/01/01
سهراب مینایی بررسی تأثیر مدیریت آبیاری بارانی با آب شور بر شاخص های عملکرد و جذب یونها برای ذرت در اقلیم اهواز دکتری 1393/11/06
مهتدی-محمد بررسی بهره‌وری آب در شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان برای محصولات گندم، جو، یونجه و ذرت کارشناسی ارشد 1394/06/24
سید عنوان موسوی نسب مقایسه روش های اندازه گیری تخلخل مؤثر در اراضی تحت زهکشی کارشناسی ارشد 1377/01/01
علی حیدر نصرالهی بررسی اثر مدیریتهای مختلف آبیاری قطرهای با آب شور بر عملکرد ذرت و توزیع نمک در منطقه ریشه دکتری 1393/04/18
ایمان نیک روش بررسی اثرات کدورت و سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر خواص فیزیکی و هیدرولیکی خاک کارشناسی ارشد 1391/07/10
ایمان نیک روش بررسی تاثیر کاربرد بیوچار و هیدروچار کاه گندم بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت و برخی خصوصیات خاک لوم شنی. دکتری 1397/08/27
محمد هدایتی زاده دینامیک حرکت املاح در پروفیل خاک تحت کشت ذرت با استفاده از نرم افزار SALTMED کارشناسی ارشد 1390/07/25
محمد هوشمند مقایسه روش های مختلف مدیریتی آبیاری بر بهره وری آب مصرفی گوجه فرنگی در شرایط گلخانه ای کارشناسی ارشد 1396/06/27
علیرضا هوشمندزاده تاثیر دور آبیاری و دبی قطره چکان بر عملکرد گیاه کاهو در شرایط گلخانه. کارشناسی ارشد 1392/04/10
شادمانی ویسی بهینه سازی تخصیص منابع آب به شبکه آبیاری رامهرمز با توجه به وجود سد مخزنی جره بر روی رودخانه زرد کارشناسی ارشد 1390/09/28
باقر یوسفی کاربرد آبیاری چگالشی در نمک زدایی از آب های شور و استفاده مجدد از آن ها در آبیاری و آب شرب کارشناسی ارشد 1391/04/13
یوسفی-باقر ارزیابی و شناسایی فاکتورهای موثر بر عملکرد آبیاری چگالشی توسط مدل شبیه ساز CI2D، مدلسازی فیزیکی دکتری 1396/07/12
رضا ولی پور مقایسه روش آبیاری شیاری ، قطره ای نواری (تیپ) و آبیاری بطری- فتیله ای و آبیاری زیرسطحی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه اسفناج کارشناسی ارشد 1400/07/12
شماره تماس: 061-33364055
پست الکترونیکی: