اعضای هیات علمی

سیدمحمود کاشفی پوردزفولی

سیدمحمود کاشفی پوردزفولی

سیدمحمود کاشفی پوردزفولی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3364055
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آیدا اعطایی بررسی آزمایشگاهی اثر موانع مختلف روی دراپ مانع دار در افت انرژی سازه کارشناسی ارشد
شیما بهادری بررسی کارایی صفحات جانبی در کنترل جریان غلیظ دکتری
عارف حیدریان شبیه سازی عددی عملکرد آبشکن باندال لایک در شرایط غیر مستغرق در قوس 90 درجه به کمک مدل سه بعدی Flow3D کارشناسی ارشد 1402/07/25
نادیا خرمی بررسی عددی تاثیر ارتفاع دریچه تخلیه تحتانی بر غلظت جریان غلیظ خروجی از سد کارشناسی ارشد
حدیثه رنجبر تخمین دبی در کانال‌های مرکب با استفاده از مدل های محاسبات نرم کارشناسی ارشد
الهام سلیمانی مدلسازی عددی تاثیرتداخل جریان بر طول پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی کارشناسی ارشد 1401/07/25
امین شاه ولی مدلسازی سه بعدی الگوی جریان اطراف آبشکن باندال لایک در شرایط مستغرق در قوس 90 درجه ملایم با استفاده از مدل کارشناسی ارشد 1402/07/26
دانیال عباسی بررسی عددی الگوی جریان و رسوب اطراف تکیه گاه پل و آبشکن محافظ در حالت غیر ماندگار کارشناسی ارشد 1402/07/26
غلامرضا محمدی پور مدل سازی دو بعدی جریان و آلودگی به منظور بررسی کمی و کیفی تالاب مصنوعی حاصل از پساب های صنعتی و کشاورزی دکتری
لیلا هاشمی بررسی تأثیر خصوصیات جریان غیرماندگار و زاویه برخورد جریان بر آبشستگی گروه پایه دکتری 1402/07/25
نرگس هاشمی بررسی تاثیرطول صفحات جانبی روی کنترل پیشانی جریان غلیظ کارشناسی ارشد
شیما ابوالفتحی بررسی آزمایشگاهی تغییرات زمانی آبشستگی در اطراف گروه پایه پل در جریان ناپایدار دکتری 1400/07/19
حامد ارجمندی شناسایی منابع آورد رسوب و برآورد حجم رسوب انتقالی به کمک سنجش از دور و مدل MPSIAC (مطالعه موردی : زیرحوضه رکعت) کارشناسی ارشد 1390/07/17
علی اسلامی تاثیر تداخل جریان از شکاف یا منافذ کف و دیواره پلکان بر استهلاک انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی در سرریزهای پلکانی کارشناسی ارشد 1396/07/12
الهام اکبری مدلسازی عددی شکست سد روی سطوح با زبری متفاوت به کمک نرم افزار FLOW3D و داده های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1392/04/04
رسول ایلخانی پورزینالی تحلیل هیدرولیک جریان ترکیبی سرریز لبه تیز مایل و دریچه زیرین آن دکتری 1394/11/07
افسانه الهی تأثیر شکل دریچه تحتانی بر حجم و ابعاد آبشستگی در رسوبشویی تحت فشار کارشناسی ارشد 1393/06/25
فهیمه انگیزه جونقانی مدل سازی دینامیکی جریان و انتقال رسوب معلق غیر چسبنده در رودخانه زاینده رود کارشناسی ارشد 1394/06/24
پویا اهدایی بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری تک آبشکن بر روی ابعاد چاله آبشستگی کارشناسی ارشد 1393/06/25
الهام یباره پورخزینه بررسی تاثیر نفوذپذیری آب شکن مستقیم روی الگوی فرسایش درشرایط غیر مستغرق کارشناسی ارشد 1392/07/02
شقایق باغبان پور مدل سازی دینامیکی انتقال رسوب معلق غیرچسبنده در رودخانه ها (مطالعه موردی رودخانه کرخه ) کارشناسی ارشد 1389/06/26
مرتضی بختیاری بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه دکتری 1391/04/05
سجاد بیژنوند بررسی آزمایشگاهی تاثیر قطر و عمق کارگذاری لوله بر آبشستگی زیر خط لوله عبوری در عرض و بستر رودخانه در جریان غیرماندگار کارشناسی ارشد 1397/06/26
حمید پایروند اثر ارتفاع دیواره های روزنه دار در افت انرژی در پرش هیدرولیکی کارشناسی ارشد 1395/11/25
پورنگ-نسترن اثر ارتفاع ,تراکم ونوع آرایش زبری های مصنوعی روی ضریب زبری و پروفیل های سرعت کارشناسی ارشد 1393/06/25
محمد توزنده جانی تأثیر تداخل جریان از شکاف بدنه بر طول پرش هیدرولیکی در پایین دست سرریز اوجی کارشناسی ارشد 1390/06/22
احمدعلی توکلی زاده مدل‌سازی عددی هیدرودینامیکی و کیفی سیستم‌های رودخانه‌ای کارشناسی ارشد 1385/01/01
ابتسام جاسمی زرگانی بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن مستغرق بر پایداری ریپ رپ اطراف آن در قوس 90 درجه دکتری 1392/11/26
فاطمه جراح زاده بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه آبشکن باندال-لایک برروی الگوی فرسایش در شرایط مستغرق دکتری 1394/10/14
جلیل جوادی اورته چشمه بررسی اثر غلظت رسوبات معلق در مدل سازی باکتری کالیفرم با اسفاده از نرم افزار FASTER (مطالعه موردی رودخانه کارون) کارشناسی ارشد 1392/04/04
مریم چام پور بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری و طول بر روی ابعاد چاله آبشستگی اطراف آبشکن‌های نفوذپذیر در قوس 90 درجه ملایم کارشناسی ارشد 1394/04/14
سمانه حاج حیدری بررسی آزمایشگاهی اثر طول و چینش پله بر افت انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی در سرریز پلکانی کارشناسی ارشد
زهرا حاجی علی گل بررسی وقوع امواج عمود بر جریان ناشی از ورتکس در محدوده دوپل پنجم و نادری اهواز بر رودخانه کارون کارشناسی ارشد 1388/06/24
الهه حسینیان تجزیه و تحلیل هیدروگراف های سیلاب و روندیابی سیل با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : رودخانه مارون ) کارشناسی ارشد 1390/03/24
سید محسن حسین زاده ساداتی تعیین خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوزه شهراندیکا و برآورد سالانه آن با استفاده از GIS و RS کارشناسی ارشد 1387/01/01
رضا خانخانی زوراب تاثیر فاصله دو دیواره روزنه دار بر مشخصات پرش هیدرولیکی کارشناسی ارشد 1395/06/29
سلیمان خسروپور تاثیر تراکم و آرایش بلوک های زبری در بالادست مانع روی کنترل جریان غلیظ کارشناسی ارشد 1397/07/08
مریم خواجوی بررسی آزمایشگاهی حفاظت از تکیه‌گاه پل در برابر آبشستگی به کمک آبشکن در شرایط جریان ناپایدار دکتری 1400/12/02
عصمت خوب بررسی آزمایشگاهی شکست سد با استفاده از پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1391/06/27
هادی داودی بنی بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک زبری و عوامل هیدرولیکی جریان روی خصوصیات جریان غلیظ نمکی کارشناسی ارشد 1394/06/22
گلنار دبیری بررسی آزمایشگاهی اثر نفوذپذیری و زاویه بر روی ابعاد چاله‌ی آبشستگی اطراف آبشکن‌های نفوذپذیر در قوس 90 درجه‌ی ملایم کارشناسی ارشد 1394/04/14
مهدی دریائی بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک زبری و مانع روی کنترل جریان غلیظ دکتری 1393/06/23
راضیه دیلمی شبیه سازی سه بعدی جریان در اطراف آبشکن در قوس 90 درجه ملایم به کمک مدل Flow3D کارشناسی ارشد 1395/11/24
سمیه رحیمی بررسی اثر هندسه آبشکن نوع باندال لایک برروی الگوی فرسایش در قوس 90 درجه دکتری 1395/12/02
علی روشنفکر مدلسازی ترکیبی یک بعدی و دوبعدی دینامیک فلزات سنگین در سیستم‌های رودخانه‌ای کارشناسی ارشد 1386/01/01
زینی وند -مهدی بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای صفحات مشبک روی کنترل جریان غلیظ نمکی دکتری 1394/10/14
فاطمه سواعدی بررسی آبشستگی پیرامون آبشکن نوع باندال لایک در شرایط جریان غیرماندگار کارشناسی ارشد 1400/12/09
اسمعیل شاکر بررسی آزمایشگاهی تاثیر غیرماندگاری جریان بر آبشستگی زیر خط لوله عبوری در عرض و بستر رودخانه دکتری 1398/06/25
اسمعیل شاکر بررسی آزمایشگاهی اثر طول و زاویه آبشکن روی الگوی جریان اطراف آبشکنهای مستطیلی در قوس 90 درجه ملایم کارشناسی ارشد 1392/04/17
زهرا شجاعیان بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه آبشکن نوع باندال لایک برروی الگوی فرسایش و جریان در شرایط غیر مستغرق دکتری 1393/04/08
اعظم شریف نژاد بررسی آزمایشگاهی مشخصه های هیدرولیکی جریان غلیظ در شرایط بستر متحرک دکتری
مریم شهابی بررسی اثر نفوذپذیری و فاصله بر روی ابعاد آبشستگی اطراف آبشکن‌های نفوذپذیر در قوس 90 درجه ملایم کارشناسی ارشد 1394/04/15
علیرضا صدیق بررسی پروفیل های جریان حاصل از شکست سد همراه با زبری در پائین دست کارشناسی ارشد
حجت‌اله صدیق‌نژاد مطالعة رفتار رسوبگذاری در آبگیرهای ایستگاه پمپاژ مارد با استفاده از مدل‌های ریاضی MIKELL FASTER کارشناسی ارشد 1384/01/01
رضا طارقیان پیش بینی دبی ورودی و سطح آب مخزن سد دز با استفاده از سیستم‌های فازی و شبکه عصبی و مصنوعی کارشناسی ارشد 1386/01/01
جواد ظهیری بررسی هیدرولیک جریان و پایداری ریپ رپ اطراف آبشکن ها در قوس 90 درجه دکتری 1391/07/29
جواد ظهیری مدل‌سازی ریاضی یک بعدی انتقال رسوب در رودخانه کارشناسی ارشد 1386/01/01
شاداب عباسی شوشتری استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی در تخمین رسوب معلق در رودخانه کارون کارشناسی ارشد 1385/01/01
هنگامه عبدالوند مدل سازی عددی جریان و کیفی رودخانه جراحی (مطالعه موردی سد رامشیر تا ایستگاه پمپاژ همت) کارشناسی ارشد 1399/12/11
علی عزیزی پور روندیابی معکوس سیلاب در مجاری روباز با استفاده از تکنیک های بهینه سازی کارشناسی ارشد 1397/12/07
سهیل علوانی بررسی آزمایشگاهی اثر تیغه های واقع در مسیر جریان سرریز اوجی بر اتلاف انرژی پرش هیدرولیکی ناشی از جریان ترکیبی با تخلیه تحتانی کارشناسی ارشد 1395/06/28
محمد فریدنی بررسی اثر پارامتر های هیدرولیکی و رسوبی جریان بر حجم و ابعاد رسوبشویی تحت فشار کارشناسی ارشد 1396/04/19
رضا فرشاد بررسی آزمایشگاهی خصوصیات هیدروگراف و پارامترهای هندسی تک آبشکن بر توسعه زمانی آبشستگی اطراف آن دکتری 1401/11/30
الهام قنبری عدیوی مدل سازی ریاضی یک بعدی آبشستگی پایه های پل(مطالعه موردی:رودخانه ) کارشناسی ارشد 1389/06/29
ساسان کاتورانی اثر مشخصات هندسی مانع روی شرایط هیدرولیکی جریان در دراپ های مانع دار کارشناسی ارشد 1391/04/12
فرید کوتی بررسی اثر مشترک شیب کف و دبی جریان غلیظ بر روی کشش آب به جریان غلیظ کارشناسی ارشد 1389/06/30
کوچک-پریسا بررسی اثر هندسه آبشکن نوع باندال لایک بر روی الگوی فرسایش در قوس 90 درجه در شرایط مستغرق دکتری 1395/11/11
افشین محجوبی تاثیر هندسه سرریزهای پلکانی همراه با گابیون بر افت انرژی سرریز کارشناسی ارشد 1395/04/22
سیاوش محمدی مدل سازی دینامیکی پارامتر کیفی کلیفرم(coliform) با اسفاده از نرم افزار FASTER (مطالعه موردی رودخانه کارون بازه ملاثانی-کارون) کارشناسی ارشد 1391/04/12
محمود مهری مدلسازی عددی جریان اطراف آبشکن های ترکیبی بسته و باز در قوس 90 درجه ملایم به کمک نرم افزار FLOW 3D و داده های آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1400/12/01
سیده مریم موسوی مقایسه روش‌های کوپل و یک‌بعدی مدلسازی سیلاب در رودخانه‌های جاری در دشت‌ها با استفاده از نرم‌افزار "MIKE" کارشناسی ارشد 1393/11/06
راضیه ناصری بررسی تاثیر تخلخل و آستانه انتهایی بر افت انرژی در سریزهای پلکانی گابیونی کارشناسی ارشد 1395/04/22
مهدی ناصری ملکی مدل سازی دینامیکی پارامترهای کیفی سیستم رودخانه ای با استفاده از نرم افزار FASTER (مطالعه موردی رودخانه کرخه) کارشناسی ارشد 1390/04/19
مهرنوش نجف زاده بررسی آزمایشگاهی آبشستگی اطراف آبشکن های ترکیبی بسته و باز در قوس 90 درجه ملایم کارشناسی ارشد 1399/06/30
محمدامین نعامی بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هندسی پایه های پل بر آبشستگی اطراف گروه پایه در جریان غیر ماندگار کارشناسی ارشد 1398/11/29
پردیس نیک پیک مقایسه آزمایشگاهی ضریب دبی در چند نوع سرریز لبه تیز کارشناسی ارشد 1391/04/12
سیدزانیار نیک خواه برسی اثر ارتفاع موانع وشیب کف در کنترل جریان غلیظ به کمک مدل ازمایشگاهی کارشناسی ارشد 1396/06/27
شماره تماس: 0611-3364055
پست الکترونیکی: