اعضای هیات علمی

محمود شفاعی بجستان

محمود شفاعی بجستان

محمود شفاعی بجستان    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 0611-3364055
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالات (از کنفرانس)طرح های بنیادیفعالیت های اجراییعضویت در مجامع ملی و بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مجتبی پیلی دزفولی تخمین خصوصیات هیدرولیکی سدهای لاستیکی با استفاده از مدل های محاسبات نرم کارشناسی ارشد
عباس جنامی بررسی شرایط هیدرولیکی در ایستگاه پمپاژ شهید همت تحت دبی­ های مختلف با نرم ­افزار Mikell کارشناسی ارشد
سعید رسولی شناسایی انسداد در خطوط لوله انتقال سری الاستیک – ویسکوالاستیک بر پایه تحلیل جریان گذرا دکتری 1402/12/22
علی زمانی نیا بررسی آزمایشگاهی تأثیر بستر زبر بتنی تلماسه بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش کارشناسی ارشد 1401/06/28
مسلم عارف پور بررسی آزمایشگاهی و عددی بهبود راندمان حوضچه آرامش نوع 2 با استفاده از زبری های ارتجاعی دکتری
طارق عبدالخانیان تحلیل پاسخ فشاری خطوط لوله انتقال ویسکوالاستیک با وجود انشعابات غیر مجاز کارشناسی ارشد 1401/07/26
محمدعلی محمدی بررسی اثر قرارگیری صفحه قطاعی مفروق در مقابل پایه پل بر تغییرات الگوی جریان کارشناسی ارشد
فردوس میرسالاری بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی پایه پل به کمک سازه ی استوانه ای نفوذپذیر دکتری
نسیم وفائی راد تعیین نشت برپایه جریان گذرا در سیستم لوله‌های الاستیک-ویسکوالاستیک کارشناسی ارشد 1401/07/26
زهرا ایزدپناه بررسی وضعیت و اثر زاویه ای بر میزان رسوب انتقال یافته به کانال های آبیاری دکتری 1389/07/05
فرهاد ایزدجو بررسی روشهای طراحی آبگیرهای جانبی و ارائه مدل کامپیوتری کارشناسی ارشد 1374/01/01
فرهاد ایزدجو تاثیر مواج بودن بستر بر روی طول پرش و نوسانات زیرفشار در حوضچه‌های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی دکتری 1383/01/01
منصور استاد علی عسکری تهیه مدل کامپیوتری برای برآورد رسوب با روش اصلاح شده اینشتین در ایستگاه اهواز و کرخه کارشناسی ارشد 1376/01/01
محمد اسماعیل نژاد بررسی آزمایشگاهی هیدرولیک جریان ورودی به آبگیرهای سد انحرافی حمیدیه با استفاده از میکرومدل کارشناسی ارشد 1381/01/01
امیدی-صدیقه بررسی آبشستگی پائین دست حوضچه آرامش نوع 1 در شرایط پرش هیدرولیکی نوع B کارشناسی ارشد 1393/06/24
بدری-پردیس بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه در قوس 90 درجه کارشناسی ارشد 1393/06/24
ابراهیم برزگری تعیین بهترین درصد اختلاط خاک سیمان با استفاده از سازند آغاجاری کارشناسی ارشد 1381/01/01
خمینی بزاز بررسی توزیع طولی وعمقی غلظت و دانه‌بندی مواد معلق در کانال‌های آبیاری کارشناسی ارشد 1386/01/01
یاسمن بلادی تاثیر موقعیت قرارگیری عرضی صفحات مستغرق بر ضرایب پراکندگی در کانال های باز کارشناسی ارشد 1396/07/01
بهنام بلوچی بررسی تاثیر آورد رسوب شاخه اصلی بر روی الگوی رسوب در محل تلاقی رودخانه ها کارشناسی ارشد 1391/03/22
محمد بهرامی یاراحمدی بررسی آزمایشگاهی ترکیب صفحات متصل به ساحل و تیغه افقی بر تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه دکتری 1393/04/08
محمد بهرامی‌یاراحمدی بررسی آزمایشگاهی اثر شکل ذرات رسوبی بر ضریب زبری کارشناسی ارشد 1388/06/22
عبدالحمید بهزادی پور مطالعة‌ رسوبگذاری در ایستگاه پمپاژ امیرکبیر و روشهای کاهش آن کارشناسی ارشد 1376/01/01
الهام یپاره پورخزینه تاثیر صفحات مثلثی متصل به ساحل در تغییر ضرائب پراکندگی در کانال‌های باز دکتری 1398/06/25
ریحانه پپورمنصوری کنترل آبشستگی تکیه گاه پل با نصب صفحات مغروق با زوایای مختلف کارشناسی ارشد 1396/06/26
عظیم پیرنیا خصوصیات بهینه طرح اختلاط بتن پلاستیک دردیوارهای آب بند ( مطالعه موردی سد تنظیمی انحرافی کرخه پای پل ) کارشناسی ارشد
علی پیرنیا بهینه سازی چند مرحله ای شبکه آبرسانی جهت کاهش هزینه ساخت و افزایش اعتماد پذیری عملکرد سیستم دکتری
علی پروان اثر زبری مکعبی شکل بر پایداری سنگچین در کنترل آبشستگی موضعی پایه های مستطیلی پل ها کارشناسی ارشد
فاطمه جراح زاده بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله بین سازه های bendway بر وضعیت فرسایش ساحل خارجی در قوس 90 در جه کارشناسی ارشد 1389/06/30
فاطمه جراح زاده بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله بین سازه‌های bendway بر وضعیت فرسایش ساحل خارجی قوس 90 درجه کارشناسی ارشد 1389/06/30
سینا چراغچی بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان نفوذپذیری آبشکن نفوذپذیر با ترکیب صفحه مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر، در یک قوس ملایم 180 درجه کارشناسی ارشد
پروین چهارده چریکی قلی زاده بررسی آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش از نوع پرش هیدرولیکی پوشیده با المان های بتنی شش پایه کارشناسی ارشد 1395/04/21
یاسمن چهارلنگی زنگنه بررسی تغییرات تنش برشی بستر دراطراف پایه پل استوانه ای تحت تاثیر صفحات شناور با مدل FLOW3D کارشناسی ارشد 1400/07/18
عاطفه حیدری کنترل آبشستگی تکیه گاه پل با نصب صفحات مغروق با فاصله های مختلف کارشناسی ارشد 1396/07/01
سیدابراهیم حسینی پیش بینی جابجایی های جانبی مئاندرهای رودخانه ناشی از پارامترهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکی، با استفاده از منطق فازی دکتری 1398/11/29
علیرضا حسینی بررسی تاثیر ریشه درختان ساحلی در پایداری شیب سواحل رودخانه ها(رودخانه سیمره) دکتری 1391/12/20
علی اکبر حسین رضا بررسی تاثیر توام ریپ رپ و A- jacksبر میزان کاهش عمق آبشستگی در محل تکیه گاه پل دکتری
هوشنگ حسونی زاده بررسی مقایسه ای روشهای پیش بینی آب شستگی اطراف پایه پل کارشناسی ارشد 1370/01/01
کاوه حکمت تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب چسبنده از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانی کارشناسی ارشد 1386/01/01
خیرالله خادمی بررسی اثر فواصل طولی و عرضی صفحات مستغرق بر آبشستگی موضعی ایجاد شده در محل تکیه گاه پل دکتری 1391/07/25
حسین خزیمه نژاد بررسی شرایط آستانه حرکت رسوب در بازوی خروجی سیفون معکوس کارشناسی ارشد 1383/01/01
مریم خواجه گودری مطالعه ی آزمایشگاهی اثر تراکم زبری های A-Jacks بر مشخصات پرش هیدرولیکی نوع A کارشناسی ارشد 1394/04/14
لیلا داودی بررسی اثر فاصله طولی صفحات مستغرق برکنترل رسوب ورودی به آبگیرجانبی در کانال ذوزنقه ای. کارشناسی ارشد 1390/04/12
محمد درخشنده بررسی آزمایشگاهی تاثیر صفحه شناور زبر بر روی ابعاد حفره آبشستگی موضعی در پایه پل کارشناسی ارشد 1400/07/18
دانیال دهقانی سامانی بررسی روشهای یک بعدی و دو بعدی مدلسازی سیلاب در رودخانه های جاری در دشت ها بااستفاده از نرم افزار Flood Modeller. کارشناسی ارشد 1395/11/24
مسیح ذوالقدر بررسی تاثیر رقوم کارگزاری و آرایش A-Jacks بر میزان کاهش عمق آبشستگی در محل تکیه گاه پل دکتری 1394/09/02
نرگس راعی کنترل آبشستگی اطراف تکیه گاه با استفاده از سرریزهای مثلثی المانهای شش پایه دکتری 1398/06/31
سمیرا رامش بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه سازه یBendway بر وضعیت توپوگرافی بستر در خم 90 درجه کارشناسی ارشد 1389/06/30
عبدالحسین رحیمی تعیین بهترین درصد اختلاط خاک سیمان با استفاده از سازند میشان کارشناسی ارشد 1380/01/01
مصطفی رحمانشاهی زهابی بررسی اثر ارتفاع زبری بستر تندآب بر استهلاک انرژی کارشناسی ارشد 1391/03/22
سید مجتبی رضوی نبوی تاثیر نشت رو به بالا بر میزان آب شستگی بستر پایین دست سازه های کنترل شیب دکتری 1391/04/05
معالی زعفرانی زاده بررسی هیدرولیکی آبیاری هیدروفلوم کارشناسی ارشد 1375/01/01
زهرا زیلایی بوری :گستره ی کار گذاری A-jack در کاهش آبشستگی پایه پل مستطیلی کارشناسی ارشد 1394/06/21
عبدالله زینی وندمقدم بررسی الگوی جریان اطراف صفحه ی مثلثی شکاف دار به کمک مدل FLOW3D کارشناسی ارشد 1402/11/30
احمد سیاحی آب شستگی موضعی پایین دست حوضچة آرامش SAF کارشناسی ارشد 1372/01/01
مرتضی ساقی تعیین مشخصات ریپ ریپ برای کنترل آبشستگی در محل تلاقی رودخانه‌ها کارشناسی ارشد 1388/04/01
کرمخدا سپهوند بیرانوند بررسی میزان عمق آب‌شستگی اطراف دیواره‌های جانبی پای پل‌ها کارشناسی ارشد 1374/01/01
سیدمرتضی سیدیان شاهرودی بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب ساحل رودخانه بر رسوب ورودی به آبگیر جانبی دکتری 1389/09/14
سید مرتضی سیدیان شاهرودی بررسی وضعیت رسوبگذاری در مخزن سد و شمگیر(گرگان) با استفاده از مدل GSTARS3 کارشناسی ارشد 1385/01/01
حیات اله سرلک بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه و نفوذپذیری برتوپوگرافی بستر در صفحات مستغرق توری سنگی دکتری 1401/11/30
سلج محمودی-حسین بررسی آزمایشگاهی تأثیر فاصله از ساحل صفحات غوطه ور بر تغییرات توپوگرافی بستر در مدل فیزیکی قوس جنگیه رودخانه کارون دکتری 1395/04/20
سکینه سلیمانی نیا بررسی آزمایشگاهی شکست لایه ریپ رپ در اثر فرسایش لبه ی آن کارشناسی ارشد 1392/07/15
محمد سلیمی گل شیخی بررسی پایداری سواحل رودخانه کارون تحت تأثیر پوشش گیاهی کارشناسی ارشد 1380/01/01
عزیز سوزه پور بررسی اثر زبری کف روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند کارشناسی ارشد 1390/04/07
سوزه پور-عزیز بررسی آزمایشگاهی زاویه صفحات غوطه ور بر تغییرات توپوگرافی بستر در مدل فیزیکی خم جنگیه رودخانه کارون دکتری 1395/12/02
مریم شیخ الاسلامی کندلوسی بررسی پدیده آبشستگی در محل پایه های پل با استفاده از مدل FASTER کارشناسی ارشد 1389/06/30
عظیم شیردلی بهینه کردن شرایط هیدرولیکی جریان در قفل کشتیرانی با استفاده از مدل فیزیکی دکتری 1380/01/01
منوچهر شکریان حاجی بهزاد بررسی اثر ارتفاع زبری بر خصوصیات پرش هیدرولیکی نوع B کارشناسی ارشد 1392/04/17
منوچهر شکریان حاجی بهزاد بررسی آزمایشگاهی اثر ترکیب آبشکن نفوذ پذیر و صفحه مثلثی شکل بر توپوگرافی بستر در قوس 180 درجه ملایم دکتری 1398/06/25
غلامحسین شکوهی راد بررسی مسائل هیدرولیکی و رسوب در آبگیرهای کفی کارشناسی ارشد 1375/01/01
نیلوفر صاکی بررسی ازمایشگاهی تاثیر موقعیت نصب دفلکتور گوه ای شکل بر تلفات انرژی جریان در سرریز جامی شکل کارشناسی ارشد 1399/12/11
سارا صفار : اثر طول و فاصله سرریز گوه‌ای شکل جانپناه بر توپوگرافی بستر اطراف سرریز‌های گوه‌ای شکل محافظ تکیه‌گاه پل کارشناسی ارشد 1395/04/21
لیلا طرفی صالحی مطالعه ی آزمایشگاهی آبشستگی پایین دست حوضچه آرامش پوشیده با المان های شش پایه تحت تاثیر کاهش طول حوضچه کارشناسی ارشد
محسن طهماسبی پور بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه تبدیل تنگ شدگی تدریجی مقطع کانال بر مشخصات و شرایط هیدرولیکی جریان عبوری از دریچه سالونی بیضوی کارشناسی ارشد 1398/11/28
رضا عزیزی بررسی اثر شکل و طول بهینه نصب صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب گذاری در مجاورت پل ها. دکتری 1391/07/29
هادی علینقی زاده بهبهانی بررسی شرایط هیدرولیکی جریان در آبگیرهای با زاویة‌ انحراف 90 و 75 درجه با اسفتاده از مدل فیزیکی کارشناسی ارشد 1383/01/01
عبدالمجید فروغی حفاظت سواحل رودخانه کرخه با روش صفحات مستغرق کارشناسی ارشد 1371/01/02
حسام فولادفر مطالعه آزمایشگاهی و مدل سازی فرسایش بستر چسبنده دکتری 1391/12/07
یوسف قدو بررسی اثر زبری دیواره کانال روی الگوی جریان در قوس 90 درجه تند کارشناسی ارشد 1390/04/07
آزاده قوامی فر مطالعه آزمایشگاهی اثر آرایش زبری های A-Jacks بر مشخصات پرش هیدرولیکی نوع A کارشناسی ارشد 1394/04/14
کیوان کاظمی حسنوند بررسی اثر عمق پایاب در دریچه‌ی سالونی بیضوی با تبدیل تدریجی بالادست با نرم افزار Flow3d کارشناسی ارشد 1400/04/28
غلامرضا کاظمی نسیان بررسی و پیش بینی حداکثر عمق آب شستگی پائین دست سرریزهای گابیونی پله کانی کارشناسی ارشد 1375/01/01
نیلوفر کیان ارثی تاثیر زاویه قرارگیری صفحات مستغرق بر تغییر ضرایب پراکندگی در کانال های باز کارشناسی ارشد 1396/04/18
عاطفه کریمی بررسی آزمایشگاهی تعداد صفحات مستغرق بر روی ضرایب پراکندگی در یک کانال باز کارشناسی ارشد 1396/07/01
پریسا کوچک بررسی آزمایشگاهی اثر زبری کف بند افقی بر آبشستگی پایین دست آن کارشناسی ارشد 1391/03/22
وحید گرگیچ بررسی عمق آبشستگی در اطراف تکیه گاه کناری پل در قوس 90 درجه کارشناسی ارشد 1389/06/29
نگار لطفیان بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه آبشکن‌های مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر در مسیر‌های مستقیم کارشناسی ارشد 1393/11/06
زهرا ماکنالی بررسی تغییرات تراز سطح آب برالگوی جریان اطراف صفحه مثلثی شکاف دار به کمک مدل FLOW3D کارشناسی ارشد 1402/11/30
پردیس مجیدی چهارمحالی هیدرولیک جریان در دریچه های قطاعی هوشمند کارشناسی ارشد 1398/06/25
میعاد مجدم تاثیر سرریز Wشکل برتغییرضرایب پراکندگی در کانال مستطیلی شکل کارشناسی ارشد 1397/12/06
صباح محمدی بررسی تاثیر گردشدگی لبه پایین دست محل اتصال روی الگوی رسوب در تلاقی رودخانه ها کارشناسی ارشد 1390/03/24
سارا محمدپور بررسی گستره‌ی کارگزاری A-Jacks به منظور حفاظت تکیه گاه پل در مقابل آبشستگی کارشناسی ارشد 1394/06/21
سهام الدین محمودی کردستانی بررسی هیدرولیک جریان در راه ماهیها کارشناسی ارشد 1377/01/01
یوسف مرادی تهیه مدل ریاضی و واسنجی آن بمنظور طراحی کانال آبرسان گسترش سیل کارشناسی ارشد 1381/01/01
ناصر میربیگ سبزواری بررسی مقایسه ای روشهای برآورد میزان بار رسوب رودخانه کارون کارشناسی ارشد 1371/01/02
علیرضا مرید نژاد برنامه ریزی و کنترل پروژه های مطالعاتی آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد 1374/01/01
محمد میرزاد بررسی توپوگرافی بستر در قوس جنگیه با نصب صفحات مثلثی متصل به ساحل کارشناسی ارشد 1395/04/21
فردوس میرسالاری بررسی تاثیر تعداد دفلکتورهای مثلثی بر استهلاک انرژی در سرریزهای جامی شکل کارشناسی ارشد 1398/06/26
فرشید مرشدی بررسی شرایط جریان در سرریز سد شهید عباسپور و مارون با مدل کامپیوتری کارشناسی ارشد 1378/01/01
عباس ملکی بررسی تغییرات مکانی و زمانی نفوذپذیری در آبیاری جویچه‌ای در اراضی نیشکر جنوب اهواز دکتری 1383/01/01
سمیه منصوری کارگر تاثیر سرریز U شکل بر تغییر ضرایب پراکندگی در کانال باز مستطیلی شکل کارشناسی ارشد 1397/12/06
ایمان موذن بررسی شرایط هیدرولیکی جریان در لوله گردابی (Vortex Tube) کارشناسی ارشد 1382/01/01
ایمان موزرم نیا بررسی شرایط هیدرولیکی جریان و رسوب در آبگیرهای جلویی کارشناسی ارشد 1378/01/01
سید مجید موسوی بررسی و پیش‌بینی حداکثر عمق آب‌شکستگی پایین‌دست سرریزهای پلکانی با جریان ریزشی کارشناسی ارشد 1383/01/01
نجفی بیرگانی-نوشین بررسی آزمایشگاهی تاثیر فاصله صفحات مثلثی شکل بر تغییرات توپوگرافی بستر رودخانه مستقیم کارشناسی ارشد 1393/06/24
کبری نیسی تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه های آرامش با واگرایی ناگهانی دکتری 1392/07/22
غزاله نصیری بررسی تأثیر قرارگیری آبپایه بر مقدار جریان در آبگیری جانبی کارشناسی ارشد 1399/12/11
محمدجواد نصراصفهانی تعیین شرایط هیدرولیکی تخلیه رسوب از سیفون معکوس با ایجاد موج ناگهانی کارشناسی ارشد 1384/01/01
محمد جواد نصراصفهانی تاثیر زبری‎های مصنوعی غیر ممتد بر نیروهای هیدرودینامیکی و ضخامت دال کف حوضچه‎های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی دکتری 1391/06/26
سهراب نظری تعیین بهترین موقعیت و زاویه آبگیر در قوسهای رودخانه کارشناسی ارشد 1377/01/01
شبنم نوروز پور برآورد غلظت مواد معلق با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتالی کارشناسی ارشد 1386/01/01
مهرزاد نوشادی بررسی کاربرد جت مستغرق جهت افزایش راندمان رسوبشویی در حوضچه های ترسیب کارشناسی ارشد 1392/03/20
محمد همتی تاثیر اختلاف رقوم بستر دو کانال بر میزان آبشستگی در محل تلاقی رودخانه‌ها کارشناسی ارشد 1387/01/01
عبدالرحیم هوشمند مقایسة‌ حوضچه های آرامش از نوع پرش هیدرولیکی برای اعداد فرودکم کارشناسی ارشد 1371/01/02
مریم هوشمند بررسی تاثیر عمق کارگزاری A-Jackدر کاهش آبشستگی پایه پل مستطیلی کارشناسی ارشد 1394/04/14
شهین ویسی مطالعه ی آزمایشگاهی اثر اندازه های مختلف المان های شش پایه بر مشخصات پرش هیدرولیکی نوع A کارشناسی ارشد 1395/11/24
فایزه ولایتی مطالعه آزمایشگاهی اثر دیواره مستغرق ساخته شده با المان های شش پایه بر توپوگرافی بستر در قوس ملایم دکتری 1399/07/27
شماره تماس: 0611-3364055
پست الکترونیکی: