اعضاء قطب علمی

    

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دانشگاه

1

محمود شفاعی بجستان

استاد

شهید چمران اهواز

2

سیدمحمود کاشفی پور دزفولی

استاد

شهید چمران اهواز

3

سعید برومندنسب

استاد

شهید چمران اهواز

4

مهدی قمشی

استاد

شهید چمران اهواز

5

عبدعلی ناصری

استاد

شهید چمران اهواز

6

منوچهر فتحی مقدم

استاد

شهید چمران اهواز

7 علی محمد آخوندعلی استاد شهید چمران اهواز
8

جواد احدیان

دانشیار

شهید چمران اهواز

9 افشین تکدستان دانشیار جندی شاپور اهواز
10

منوچهر حیدرپور

استاد

دانشگاه اصفهان