مقالات منتشره توسط اعضای قطب علمی

 

ردیف

عضو قطب

مقالات ISC

مقالات JCR

مقالات ISI

سایر

1

محمود شفاعی بجستان

14

5

2

2

2

مهدی قمشی

8

-

2

-

3

منوچهر فتحی مقدم

13

3

1

-

4

سیدمحمود کاشفی­پور

12

1

1

-

5

عبدعلی ناصری

12

1

-

-

6

سعید برومندنسب

18

3

2

1

7

علی­محمد آخوندعلی

5

1

2

2

8

جواد احدیان

7

-

4

-

9

منوچهر حیدرپور

3

2

-

2

10

افشین تکدستان

3

13

2

2

جمع

92

29

16

9