رؤسای قبلی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

 

 

دکتر سید محمود کاشفی پور

از سال 1382 تا 1388

دکتر سعید برومندنسب

از سال 1388 تا 1395

دکتر مهدی قمشی

از سال 1395 تا 1401